Telefon E-mail

Opći uvjeti poslovanja

Trgovačko društvo COLOR EMAJL d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, skraćena tvrtka COLOR EMAJL d. o. o., registrirano sjedište 34000 Požega, Alaginci, Alaginci 87a, MBS 050031616 Trgovačkog suda u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu, OIB 80145324726, utvrdilo je slijedeće
Opći uvjeti poslovanja tvrtke COLOR EMAJL d.o.o.

A. Općenito – Područje primjene

 
1. Ovi Opći uvjeti poslovanja (Glava B do Glava C) važe za sve sadašnje i buduće poslovne odnose s našim ugovornim partnerima, ukoliko su prihvaćeni. Oni važe samo ako je naš ugovorni partner trgovac i zasniva se trgovački obvezni odnos u smislu članka 14. hrvatskog Zakona o obveznim odnosima, pravna osoba javnog prava ili druga pravna osoba koja s COLOR EMAJL åposluje u okviru svoje djelatnosti. Opći uvjeti poslovanja važe isključivo. Opći uvjeti poslovanja našega ugovornog partnera koji odstupaju od ovih Općih uvjeta poslovanja, nadopunjuju ih ili su im suprotni postaju sastavnim dijelom ugovora samo i ako smo mi dali izričitu pisanu suglasnost za njihovo važenje. Ova potreba davanja suglasnosti važi u svakom slučaju, primjerice čak i onda kada mi poznajemo Opće uvjete poslovanja ugovornog partnera, pa bez zadrške prihvaćamo njegove činidbe.

2. Pojedinačni, individualni dogovori s našim ugovornim partnerom u svakom slučaju imaju prednost pred ovim Općim uvjetima poslovanja. Za sadržaj takvih dogovora mjerodavan je pisani ugovor odnosno naša pisana potvrda.

3. Opći uvjeti poslovanja na raspolaganju su za uvid i ispis na www.color.hr

 
B. Uvjeti prodaje
 
I. Sklapanje ugovora

1. Ako nisu izričito označene kao obvezujuće ili ako ne sadrže određeni rok za prihvaćanje, naše ponude su promjenjive i neobvezujuće. Ako se neka narudžba može okvalificirati kao ponuda, možemo ju prihvatiti u roku od četiri tjedna.

2. Pravo na grafička odstupanja ili odstupanja tehničkih podataka u ponudama, prospektima i drugim pisanim materijalima te opisima kao i izmjene u pogledu boje i oblika pridržani su ako je to prihvatljivo za nas i našeg naručitelja. Podaci o činidbama koje smo dužni izvršiti navedeni su otprilike i približno te se ne radi o garantiranom stanju, osim ako ne preuzmemo izričitu, pisanu garanciju.

3. Naši djelatnici nisu ovlašteni za usmene sporedne dogovore niti davanje usmenih obećanja koji prelaze okvire sadržaja pisanog ugovora valjano potpisanom po ovlaštenom zastupniku.

4. Naši djelatnici nisu ovlašteni za činjenje usmenih potvrda sadržaja obveznog odnosa ukoliko nisu izraženi u sadržaju pisanog ugovora valjano potpisanom po ovlaštenom zastupniku.

 
II. Rok isporuke, prijelaz rizika

1. Termini i rokovi obvezujući su samo u slučaju izričite pisane potvrde, a inače se načelno radi o približnim navodima. Rokovi počinju teći najranije od trenutka sklapanja ugovora. Oni pretpostavljaju pravodobno ispunjenje ugovornih obveza i obveza sudjelovanja od strane našeg naručitelja. Ovlašteni smo – neovisno o našem pravu zbog kašnjenja ugovornog partnera – od njega zahtijevati produljenje rokova isporuke i činidbe ili produljenje termina isporuke i činidbe najmanje za razdoblje u kojem naš naručitelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze ili dužnosti prema nama. Dogovoreni rok smatra se ispoštovanim ako je do njegova isteka isporuka odnosno usluga ili proizvod našeg naručitelja spremna za preuzimanje i ako je on o tome obaviješten.

2. Ne odgovaramo za nemogućnost isporuke ili za kašnjenja isporuka ako je to uzrokovano višom silom ili drugim događajima koje u trenutku sklapanja ugovora nije bilo moguće predvidjeti (npr. poremećaji u radu pogona, poteškoće pri nabavi materijala i energenata, kašnjenja u transportu, štrajkovi, zakonita isključenja s rada, manjak radne snage, energenata ili sirovina, poteškoće pri ishodovanju potrebnih službenih dozvola, mjere državnih institucija), a koji nisu nastali našom krivnjom. Ukoliko takvi događaju bitno otežavaju ili onemogućavaju isporuku ili činidbu, a smetnja nije samo privremena, imamo pravo odustati od ugovora. U slučaju postojanja privremenih smetnji rokovi isporuke i činidbe se produžuju ili se termini isporuke i činidbe pomiču za rok trajanja smetnji uz primjeren dodatni rok. Ako naručitelju zbog kašnjenja prihvaćanje isporuke ili činidbe nije prihvatljivo, može nam u najkraćem mogućem roku dati pisanu izjavu kojom odustaje ugovora.

3. Ovlašteni smo vršiti djelomične isporuke
  • ako je djelomična isporuka za naručitelja i u okviru ugovorne namjene iskoristiva i
  • ako je osigurana isporuka preostale naručene robe i
  • ako naručitelju zbog toga ne nastanu znatno viši ili dodatni troškovi ili ako mi izjavimo da smo spremni preuzeti te troškove.

4. Ako nije drugačije dogovoreno (npr. fiksni termin ili određeni rok), kašnjenje pretpostavlja da naručitelj odredi primjeren dodatni rok koji mora iznositi najmanje dva tjedna. Rok počinje teći od trenutka zaprimanja obavijesti o određivanju dodatnog roka.

5. U slučaju kašnjenja ili nemogućnosti isporuke ili činidbe naša odgovornost za štetu ograničena je sukladno odredbama točke V. ovih Općih uvjeta poslovanja. Prednost ima odredba iz gornjeg stavka 2.

6. Ukoliko nije ugovoreno ništa drugo, posebice u našoj potvrdi narudžbe, mjesto naše činidbe je sjedište tvrtke. Rizik od slučajnog gubitka i pogoršanja na naručitelja prelazi u trenutku primopredaje, a u slučaju slanja u trenutku predaje špediteru ili nekoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi odnosno organizaciji koja je određena za provođenje slanja. Ukoliko u pojedinom slučaju nije ugovoreno ništa drugo, isporuke fco tvornica vrše se sukladno EXW (Incoterms 2010).
 

III. Cijene i uvjeti plaćanja
 
1. Ako nije ugovoren neki drugi rok dospijeća, ugovorena cijena dospijeva na naplatu u roku od 30 kalendarskih dana od trenutka cjelokupne isporuke i činidbe te zaprimanju uredno ispostavljene fakture. Zanemariva količina neisporuke ne utječe na dospijeće.

2. Imamo pravo na prebijanje potraživanja i zadržavanje dijela cijene te prigovor zbog neispunjenja ugovora sukladno zakonskim odredbama. Naš ugovorni partner ima pravo na prebijanje potraživanja i zadržavanje dijela cijene isključivo u slučaju postojanja pravomoćno utvrđenih i nespornih potraživanja prema nama.
 
IV. Pridržaj prava vlasništva

1. Do cjelokupnog plaćanja svih naših sadašnjih i budućih potraživanja iz ugovornog odnosa i tekućega poslovnog odnosa (osigurana potraživanja) pridržavamo pravo vlasništva nad prodanom robom.

2. Roba na koju se odnosi pridržaj prava vlasništva prije cjelokupnog plaćanja osiguranih potraživanja ne smije se založiti u korist trećih niti prenijeti u vlasništvo trećih. Naručitelj nas je dužan u najkraćem mogućem roku pismeno obavijestiti u slučaju takvih postupaka trećih u odnosu na robu koja pripada nama.

3. U slučaju kršenja ugovora od strane naručitelja, posebice u slučaju neplaćanja dospjele kupoprodajne cijene, ovlašteni smo sukladno zakonskim propisima odustati od ugovora i/ili na temelju pridržaja prava vlasništva zahtijevati povrat robe. Zahtjev za povratom robe ne sadrži istodobno i izjavu o odustajanju, nego imamo pravo samo tražiti povrat robe uz pridržaj prava na odustajanje. Ako naručitelj ne plati dospjelu kupoprodajnu cijenu, ova prava smijemo iskoristiti samo ako smo naručitelju prethodno bezuspješno dali primjeren rok za plaćanje ili ako takvo određivanje roka nije predviđeno zakonskim propisima.

4. Naručitelj je ovlašten robu nad kojoj postoji pridržaj prava vlasništva u okviru uredne poslovne operacije prodati i/ili preraditi. U tom slučaju važe sljedeće dopunske odredbe:

a) Pridržaj prava vlasništva proteže se na proizvode nastale preradom, miješanjem ili povezivanjem naše robe, i to u njihovoj punoj vrijednosti, pri čemu se mi smatramo proizvođačem. Ako u slučaju prerade, miješanja ili povezivanja s robom trećih postoji pridržaj prava vlasništva trećih, mi stječemo suvlasništvo razmjerno računskim vrijednostima prerađene, izmiješane ili povezane robe. Za proizvod koji nastaje inače važi isto što i za robu isporučenu pod pridržajem prava vlasništva.

b) Potraživanja nastala temeljem daljnje prodaje robe ili proizvoda prema trećima naručitelj već sada u svrhu osiguranja ustupa nama u cijelosti odnosno u visini našega eventualnog suvlasničkog udjela sukladno prethodnom stavku. Mi to ustupanje prihvaćamo. Obveze ugovornog partnera navedene u točki 2. važe i u pogledu ustupljenih potraživanja.

c) Za naplatu potraživanja naručitelj ostaje ovlašten pored nas. Obvezujemo se da nećemo naplatiti potraživanje dokle god naručitelj ispunjava svoje obveze plaćanja prema nama, ne kasni s plaćanjem, nije podnesen zahtjev za otvaranjem stečajnog ili sličnog postupka i ne postoji nikakav drugi nedostatak u pogledu njegove sposobnosti poslovanja. Ali ako je to slučaj, možemo zahtijevati da nam naručitelj dostavi podatke o ustupljenim potraživanjima i pripadajućim dužnicima sa svim podacima potrebnim za naplatu, preda pripadajuću dokumentaciju i obavijesti dužnike (treće) o ustupanju.

d) Ako vrijednost sredstava osiguranja koja se može realizirati premašuje iznos naših potraživanja za više od 10%, na zahtjev naručitelja oslobodit ćemo sredstva osiguranja prema vlastitom izboru.

 
V. Jamstvo

1. Potraživanja naručitelja zbog nedostataka pretpostavljaju da je naručitelj uredno izvršio svoje obveze pregleda i reklamacije sukladno temeljem čl. 357. hrvatskog Zakona o obveznim odnosima i vezanim odredbama.

2. U slučaju postojanja nedostatka predmeta kupnje imamo pravo prema vlastitom izboru izvršiti ili naknadno ispunjenje u obliku uklanjanja nedostatka ili isporučiti novi predmet koji nema nedostataka. U slučaju uklanjanja nedostataka snosimo troškove samo do iznosa kupoprodajne cijene.

3. U slučaju neuspjeloga naknadnog ispunjenja naručitelj ima pravo prema vlastitom izboru zahtijevati ili odustajanje ili umanjenje.

4. Dijelovi koji dolaze u doticaj s vatrom i dijelovi koji se habaju isključeni su od jamstva za materijalne nedostatke.

5. Snosimo odgovornost sukladno zakonskim odredbama u slučaju da naručitelj podnese zahtjev za naknadu štete zbog postojanja namjere ili krajnje nepažnje, uključujući i namjeru i krajnju nepažnju naših zastupnika ili pomoćnika u ispunjenju. Ako nas se ne tereti za namjerno kršenje ugovora, odgovornost za naknadu štete ograničena je na predvidivu, tipičnu štetu.

6. Snosimo odgovornost sukladno zakonskim odredbama u slučaju skrivljenog kršenja neke od bitnih ugovornih obveza; u tom slučaju odgovornost za naknadu štete ograničena je na predvidivu, tipičnu štetu.

7. Ako naručitelj ima pravo na naknadu štete umjesto činidbe, naša odgovornost je i u okviru stavka 3. ograničena na predvidivu, tipičnu štetu.

8. Odgovornost zbog skrivljene povrede života, tijela ili zdravlja ostaje nepromijenjena. To važi i za prisilnu odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.

9. Rok zastare u slučaju obeštećenja u vezi isporuke sukladno čl. 478. i 479. njemačkog Građanskog zakonika ostaje nepromijenjen i iznosi pet godina počevši od isporuke predmeta s nedostatkom.

10. Preinake proizvoda dovode do gubitka registracije i našeg jamstva prema gornjim odredbama.
 
VI. Čuvanje tajnosti podataka
 
Naručitelj se obvezuje da će sve ideje, nacrte, proizvode, tehnička rješenja itd. do kojih dođe u okviru naše činidbe čuvati u odnosu treće kao tajne, neovisno o tome je li naša činidba zaštićena autorskim pravom odnosno pravom industrijskog vlasništva ili nije. Ova odredba ne važi ako se naručitelju prema ovome ugovoru daju prava i ako naručitelj u okviru ugovorne svrhe uključi treće. Naručitelj priznaje puno i neograničeno pravo intelektualnog i industrijskog vlasništva nama u odnosu na sve aspekte naših proizvoda.
 
C. Uvjeti nabave
 
1. Narudžba

Naša narudžba obvezujuća je dva tjedna ukoliko je pisano učinjena u formalnom dokumentu Narudžbe. Imamo pravo slobodno odustati od nakon isteka odnosnog roka bez navođenja razloga odustanka. Dobavljač može samo unutar ova dva tjedna prihvatiti narudžbu pisanom izjavom upućenom nama. Kalkulacije, crteži, planovi i druga dokumentacija kao sastavni dio narudžbe ostaju u našem vlasništvu, uz pridržaj svih autorskih prava. Dobavljač bez naše pisane dozvole našu dokumentaciju ne smije proslijediti trećima. Ako dobavljač u roku od dva tjedna ne prihvati našu narudžbu, dužan nam je tu dokumentaciju vratiti u najkraćem mogućem roku.
 
2. Cijene – Uvjeti plaćanja

Ako nije dogovoreno ništa drugo, ugovorene cijene uključuju troškove slanja i pakiranja,. Dospijeće svih potraživanja dobavljača pretpostavlja ispostavljanje fakture koja se može provjeriti i koja odgovara našim zahtjevima te potpuno i ispravno ispunjenje od strane dobavljača. Ako ne postoje drugačiji dogovori ili ako dobavljač ne odobri povoljnije uvjete plaćanja, fakture dospijevaju na naplatu u roku od 30 dana, ako nije drugačije dogovoreno. Rokovi isporuke počinju teći od trenutka zaprimanja fakture, ali ne prije zaprimanja materijala.
 
3. Isporuka

a) Djelomične isporuke priznaju se samo temeljem izričitog dogovora s nama.

b) Dogovoreni termini ili rokovi isporuke su obvezujući. Rok isporuke počinje teći danom pravno obvezujuće narudžbe, ukoliko pismeno nije drugačije dogovoreno. Ako nije dogovoren termin odnosno rok isporuke, smatra se da su narudžbe isporučive načelno odmah.

c) U slučaju kašnjenja s isporukom imamo pravo izvršiti zamjensku nabavu kod drugog dobavljača. Zamjenskom nabavom smatra se kupnja jednakovrijednog materijala jednakih ili usporedivih tehničkih značajki u količini materijala koji nije isporučen ili se ne može staviti u promet, i to po tržišnim cijenama važećima u trenutku zamjenske nabave.
 
4. Pregled nedostataka

Važe zakonske odredbe, pri čemu se naša obveza pregleda temeljem čl. 357. hrvatskog Zakona o obveznim odnosima i vezanim odredbama ograničava na nedostatke ustanovljene našom kontrolom pri zaprimanju robe vanjskim pregledom, uključujući i dokumentaciju o isporuci, te našom kontrolom kvalitete u postupku slučajnog odabira.
 
5. Odgovornost za nedostatke

Zakonska prava u pogledu nedostataka pripadaju nam u zakonskim okvirima. Posebice imamo pravo od dobavljača zahtijevati prema vlastitom izboru ili otklanjanje štete ili zamjensku isporuku. U slučajevima naknadnog ispunjenja smatra se da ono nije uspjelo već nakon prvoga bezuspješnog pokušaja.
 
6. Pridržaj prava vlasništva

Jednostavni pridržaj prava vlasništva priznajemo samo ako pravo vlasništva nad materijalom prelazi na nas u trenutku plaćanja i ako smo ovlašteni za daljnju prodaju i prosljeđivanje u okviru uredne poslovne operacije. Specijalni oblik pridržaja prava vlasništva, posebice prošireni, produženi pridržaj prava vlasništva, pridržaj prava konkurenta ili koncerna se ne prihvaćaju.

 
7. Jamstvo

Ako zbog nekog proizvoda treći protiv nas podnesu zahtjev za naknadu štete, dobavljač je dužan osloboditi nas od obveze naknade štete, ukoliko u odnosu na treće za te štete postoji naša zakonska odgovornost. Za sve ostalo važe zakonske odredbe.
 

D. Odabir prava, sudska nadležnost i salvatorna klauzula

Za ove Opće uvjete poslovanja (Glava A do Glava C) važi:

1. U pravnom odnosu između nas i našega ugovornog partnera mjerodavno je pravo Republike Hrvatske uz isključenje jedinstvenoga međunarodnog prava, posebice trgovačkog prava UN-a. Jezik ugovora je hrvatski.

2. Za sve sporove proizašle iz ovoga ugovornog odnosa ugovara se isključiva nadležnost suda prema sjedištu naše tvrtke u 34000 Požega, Hrvatska. Međutim, imamo pravo podizanja tužbe i u mjestu sjedišta našega ugovornog partnera.

3. Ukoliko bi pojedine odredbe u cijelosti ili djelomično bile nevažeće ili takvima postale, to neće utjecati na važenje ostalih odredaba. Odredba koja je u cijelosti ili djelomično nevažeća zamijenit će se odredbom koja najbliže odgovara gospodarskom učinku nevažeće odredbe.